تقویم تور ها

مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران مشهد سه شنبه 05 مرداد
27 Jul
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد چهارشنبه 06 مرداد
28 Jul
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد پنجشنبه 07 مرداد
29 Jul
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب
تهران مشهد جمعه 08 مرداد
30 Jul
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد شنبه 09 مرداد
31 Jul
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد يكشنبه 10 مرداد
01 Aug
۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب
تهران مشهد دوشنبه 11 مرداد
02 Aug
۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب
تهران مشهد سه شنبه 12 مرداد
03 Aug
۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب
تهران مشهد چهارشنبه 13 مرداد
04 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب
تهران مشهد پنجشنبه 14 مرداد
05 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد جمعه 15 مرداد
06 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد شنبه 16 مرداد
07 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب
تهران مشهد يكشنبه 17 مرداد
08 Aug
۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب
تهران مشهد دوشنبه 18 مرداد
09 Aug
۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب
تهران مشهد سه شنبه 19 مرداد
10 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد چهارشنبه 20 مرداد
11 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد پنجشنبه 21 مرداد
12 Aug
۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب
تهران مشهد جمعه 22 مرداد
13 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد شنبه 23 مرداد
14 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد يكشنبه 24 مرداد
15 Aug
۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب
تهران مشهد دوشنبه 25 مرداد
16 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد سه شنبه 26 مرداد
17 Aug
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد چهارشنبه 27 مرداد
18 Aug
۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب
تهران مشهد پنجشنبه 28 مرداد
19 Aug
۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب
تهران مشهد جمعه 29 مرداد
20 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد شنبه 30 مرداد
21 Aug
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد يكشنبه 31 مرداد
22 Aug
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد دوشنبه 01 شهریور
23 Aug
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد سه شنبه 02 شهریور
24 Aug
۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران مشهد چهارشنبه 03 شهریور
25 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد پنجشنبه 04 شهریور
26 Aug
۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران مشهد جمعه 05 شهریور
27 Aug
۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب
تهران مشهد شنبه 06 شهریور
28 Aug
۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب
تهران مشهد يكشنبه 07 شهریور
29 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد دوشنبه 08 شهریور
30 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
تهران مشهد سه شنبه 09 شهریور
31 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۹ شب - وب ۵ شب - وب ۸ شب - وب ۴ شب - وب
مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران استانبول سه شنبه 05 مرداد
27 Jul
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب
تهران استانبول چهارشنبه 06 مرداد
28 Jul
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول پنجشنبه 07 مرداد
29 Jul
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب
تهران استانبول جمعه 08 مرداد
30 Jul
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول شنبه 09 مرداد
31 Jul
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول يكشنبه 10 مرداد
01 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول دوشنبه 11 مرداد
02 Aug
۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب
تهران استانبول سه شنبه 12 مرداد
03 Aug
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول چهارشنبه 13 مرداد
04 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول پنجشنبه 14 مرداد
05 Aug
۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران استانبول جمعه 15 مرداد
06 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول شنبه 16 مرداد
07 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول يكشنبه 17 مرداد
08 Aug
۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب
تهران استانبول دوشنبه 18 مرداد
09 Aug
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول سه شنبه 19 مرداد
10 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول چهارشنبه 20 مرداد
11 Aug
۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران استانبول پنجشنبه 21 مرداد
12 Aug
۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب
تهران استانبول جمعه 22 مرداد
13 Aug
۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران استانبول شنبه 23 مرداد
14 Aug
۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
تهران استانبول يكشنبه 24 مرداد
15 Aug
۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب
تهران استانبول دوشنبه 25 مرداد
16 Aug
۷ شب - وب ۳ شب - وب ۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب
تهران استانبول سه شنبه 26 مرداد
17 Aug
۶ شب - وب ۵ شب - وب ۴ شب - وب ۷ شب - وب ۳ شب - وب
مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران آنتالیا پنجشنبه 07 مرداد
29 Jul
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 08 مرداد
30 Jul
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 14 مرداد
05 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 15 مرداد
06 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 21 مرداد
12 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 22 مرداد
13 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 28 مرداد
19 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 29 مرداد
20 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 04 شهریور
26 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 05 شهریور
27 Aug
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 11 شهریور
02 Sep
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 12 شهریور
03 Sep
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا پنجشنبه 18 شهریور
09 Sep
۶ شب چارتر
تهران آنتالیا جمعه 19 شهریور
10 Sep
۶ شب چارتر
مبدا مقصد تاریخ رفت مدت اقامت
تهران کوش آداسی جمعه 08 مرداد
30 Jul
۶ شب چارتر
تهران کوش آداسی جمعه 15 مرداد
06 Aug
۶ شب چارتر
تهران کوش آداسی جمعه 22 مرداد
13 Aug
۶ شب چارتر
تهران کوش آداسی جمعه 29 مرداد
20 Aug
۶ شب چارتر
تهران کوش آداسی جمعه 05 شهریور
27 Aug
۶ شب چارتر

دبی 1

اگر با تورهای مسافرتی همراه شده باشید می دانید که خدمات این تورها به صورت یک بسته یا پکیج شامل خدمات گوناگونی چون رزرو بلیط هواپیما، خدمات مربوط به اقامت و رزرو هتل، گشت و گذار و ... تعریف می شود و برنامه ریزی های مختلفی برای ارائه بهترین ها به مسافران وجود دارد. ما در آژانس هواپیمایی گلفام سفر سعی کرده ایم با تعریف بسته های مسافرتی مختلف، میزبانی فوق العاده برای روزهای به یادماندنی زندگی شما باشیم. برای بازدید از دبی و بسیاری از شهرهای دیدنی دنیا می توانید با گلفام سفر همراه شده و سفری فراموش نشدنی و به یادماندنی را تجربه کنید.

دبی 2

دبی 22

دبی 3

دبی 33
در صورت نیاز به راهنمایی با شماره ۴۲۱۴۲ تماس بگیرید

ما همیشه به دنبال ارائه بهترین خدمات با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت به تمامی مشریان هستیم

نکات مهم در انتخاب تور

مناسب ترین نرخ بلیط
گلفام سفر این امکان را برای مسافران خود فراهم کرده تا خدمات مربوط به خرید تورهای مسافرتی، رزرو بلیط هواپیما و دیگر خدمات مشابه را با ارزان ترین قیمت ها تجربه کنند. علاوه بر استفاده از قیمت های مناسب، کیفیت فوق العاده خدمات ارائه شده در گلفام، سفری رضایت بخش و به یادماندنی را پیش روی میهمانان ما قرار خواهد داد.
رزرواسیون آنلاین
در سایت گلفام سفر می توانید تمام فرایندهای مربوط به رزرو بلیط هواپیما و هتل های داخلی و خارجی را به صورت آنلاین انجام داده و بدون نیاز به مراجعه حضوری سفری فوق العاده را برنامه ریزی کنید.
پشتیبانی 24 ساعته
تیم پشتیبانی گلفام سفر به صورت 24 ساعته آماده راهنمایی و پاسخ گفتن به سوالات شما هستند، بنابراین اگر در فرایند تهیه خدمات با مشکلی مواجه شدید با ما تماس گرفته و سفری راحت و بدون دغدغه را با گلفام تجربه کنید.
 
© 2018 , All Right Reserved