مشخصات فردی
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


 
 

 

 
 

اطلاعات

 
 
 
 
 

سوالات تکمیلی

دو مورد از نقاط ضعف شما چیست ؟
 

در صورتی که شغل مورد نظر شما نیاز به موارد زیر داشته باشد آیا می توانید ؟

 
 
 
 

فایل ها

فرمت های مجاز .pdf .docx .doc می باشد

فرمت های مجاز .jpeg .jpg می باشد

© 2018 , All Right Reserved