شکایات

احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند که بخش شکایات و انتقادات گلفام سفر جهت ثبت شکایات با هدف بهبود کیفیت و خدمات و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان گرامی راه اندازی شده است و امید است از این طریق پاسخ گویی به شما مسافرین محترم با سرعت بیشتری انجام گردد. لذا خواهشمندیم برای تسریع و رسیدگی بهتر امور از ثبت شکایات نا به جا خوداری فرمایید.

  آژانس های همکار

  مسافران حضوری