تور هند7 شب (3شب دهلی+2شب آگرا+2شب جیپور) پرواز عمان ایر ویژه 4 و 11 اسفند ماه - تور 911

  تور هند7 شب (3شب دهلی+2شب آگرا+2شب جیپور) پرواز عمان ایر ویژه 4 و 11 اسفند ماه

  مدت اقامت : 7 شب
  خدمات آژانس : پرواز عمان ایر , ویزا , 7 شب هتل با صبحانه , راهنمای فارسی زبان , ترانسفر فرودگاهی و بین شهری , 3 گشت شهری با غذا
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز- 2 قطعه عکس رنگی 5*5 زمینه سفید
تکمیل فرم فارسی اطلاعات مسافر بصورت کامل- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن توضیحات-کپی کارت ملی پشت و رو
حضور مسافر جهت انگشت نگاری در سفارت هند الزامی میباشد
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی
  راهنمای تور
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری
  
  30 کیلو بار
  خدمات هتل
 
 
  توضیحات  
ساعت رفت و برگشت عمان ایر :
تهران-مسقط (WY432 04:35- مسقط :07:45)---مسقط -دهلی (WY247 13:10 - دهلی :17:35)
جیپور -مسقط (WY276  10:15   مسقط 12:10)---  مسقط-تهران (WY433  14:00 - تهران 16:15)
 
 
 
   عمان ایر
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:35-17:35 ساعت برگشت : 10:15-16:15
روزهای پرواز : از : 1396/12/04 تا : 1396/12/18    جمعه ها
  برنامه سفر :

7شب و 8 روز دھلي ، آگرا ، جیپور

روز اول : رسیدن بھ دھلي

ھنگام ظهر بھ فرودگاه بین المللي دھلی جدید مي رسیم . بعد از گذشتن از گمركات ، انجام تشریفات مھاجرتي و دریافت

ساكھاي مسافرتي ، نماینده ما با تابلوی گلفام سفر  در ھنگام خروجتان از سالن ترانزیت با شما ملاقات كرده و شما از

آنجا بھ ھتل خود انتقال داده مي شوید ، کھ بھ محض رسیدن بھ ھتل ، مراحل پذیرش انجام می گیرد.

 

روز دوم : در دھلي

صبح روزدوم به تور شهری مرکب Old and New Delhi  (دهلی قدیم و جدید ) می روید که در تور مذکور بازدید خود را از Raj Ghat آغاز می نمایید.سپس از Red Fort  گذشته و به مسجد جامع , یکی از بزرگترین مساجد آسیا می رسید.

در تور گردشی به دهلی امپریال یا سلطنتیQutub minar  (منار قطب ) می باشد میرسیم که بلندترین برج سنگی در هندوستان است سپس از مقبره همایون دیدار میکنیم که توسط بیوه امپراطور دوم مغول همایون ساخته شده است همچنین این تور شامل گذشتن از دروازه هند ساختمان پارلمانRastrapathi Bhawan  و امارت ریاست جمهوری نیز میباشد . شب هنگام به هتل باز می گردیم.

 

روز سوم : دھلي

بعد از صرف صبحانھ در ھتل ، باقي روز در اختیار خودتان مي باشد

 .

روز چھارم : دھلي آگرا

بعد از صرف صبحانھ در ھتل ، بھ سمت آگرا حركت مي نماییم 204  کیلومتر4/5  ساعت . هنگام رسیدن به هتل در آگرا امور مربوط به پذیرش در هتل را انجام می دهید و بقیه روز دارای وقت آزاد خواهید بود..

   

روز پنجم : آگرا

صبح زود بعد از صبحانھ ، بھ تور تاج محل می روید كھ روزھاي جمھ تعطیل است از قلعھ آگرا بازدید خواھید نمود كھ

نمونھ اي برجستھ از معماري مغولي مي باشد . بعد از ظھر وقت شما آزاد بوده ، کھ در وقت آزاد می توانید از ماشینی کھ

در اختیارتان قرار می گیرد بھ صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید.

 

روز ششم : آگرا ، فاتح پور سیكري ، جیپور

بعد از صرف صبحانھ در ھتل ، از آگرا بھ سمت جیپور حركت مي كنید  220 كیلومتر ، 6 ساعت و در سر راه از فاتح پور

سیكری بازدید مي كنید. لباسھای زنان و عمامھ ھای مردان بھ جذابیت این شھر اضافھ مي كند .شب ھنگام بھ ھتل باز مي

گردیم .

 

روز ھفتم : جیپور

بعد از صرف صبحانھ در بوفھ ھتل، از جیپور خارج شده و بھ سمت پایتخت باستاني آمبر مي روید تا از قلعھ آمبر با زدید

كنید و بازدید بعدی از كاخ شھر است كھ مجتمع عظیمي از امارات ، باغ ھا ، صحن ھا ، ھنرھاي زینتي و مسیرھاي كنده

كاري شده مي باشد . بھ سمت جانتار مانتار قدم زده و بھ كاخ بادھا یا ھوامحل حرکت می کنیم . شب ھنگام بھ ھتل باز مي

گردیم ، کھ در وقت آزاد می توانید از ماشینی کھ در اختیارتان قرار می گیرد بھ صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید

.

روز ھشتم : جیپورفرودگاه

Check Out  هتل جیپور ساعت 7 صبح و به سمت فرودگاه جیپور.